Bojtos Anita

Bojtos Anita

utolsó frissítés: 2018

Fokozat: PhD (PPKE BTK, 2018)

Tisztség: (alelnök 2018– )

Szül. hely, idő: Budapest, 1986. december 19.

Kutatási terület: kora újkori magyar történelem és néprajz, egyház- és eszmetörténet, társadalom- és művelődéstörténet

 

 

 

Tanulmányok

 

2012–2015      PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (fokozatszerzés: 2018)
2010–2012      ELTE BTK néprajz MA – európai etnológia szakirány
2009–2012      ELTE BTK történelem MA – kora újkor szakirány
2006–2009      ELTE BTK történelem BA – néprajz minor
2006–2013      ELTE Eötvös Collegium Történész Műhely
1999–2005      Szent Margit Gimnázium

 

Szakmai és közéleti tevékenység

 

Munkatapasztalat

2009–2014     Győri Egyházmegyei Levéltár (gyakornok: 2009–2014, külső munkatárs: 2014–2015)
2015–2016      Miniszterelnökség, Stratégiai Ügyekért Felelős Államtitkárság, Referatúra Főosztály (stratégiai referens)
2016–2017      PPKE BTK, Történettudományi Intézet (tanársegéd: 2016, tudományos segédmunkatárs: 2017)

Ösztöndíjak

2010–2012       Köztársasági Ösztöndíj
2011     Erasmus-ösztöndíj (Bécs, Universität Wien)
2013     Campus Hungary csoportos tanulmányút (Modena, Archivio di Stato)
2013     Collegium Hungaricum (Bécs)
2013     Campus Hungary rövid tanulmányút (Bécs)
2014     Campus Hungary szakmai gyakorlat (Bécs)
2017–2018 Collegium Hungaricum ösztöndíj (Bécs, Pázmáneum)

Kiállítások

„Emlékezzünk! Trianon, 1920.” c. kiállítás, 2010. június 4–július 4., Eötvös Collegium (Budapest); a Történész Műhely tagjaként
Hajnal Zénó emlékkiállítás, tablók és illusztrációk (ferences kolostor, Nagyatád); önálló
„Történetek a Nagy Háborúból” c. kiállítás (közreműködés, kiállított dokumentumok rendelkezésre bocsátása és ellátása magyarázattal; Nagyatád)
„Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév (a Zrínyiek emlékezete a néphagyományban; szakmai háttértanulmány és tablószöveg), Szigetvár

Tudományszervező és közösségi tevékenység

Mika Sándor Egyesület (2013– )
Eötvös Kollégium Baráti Köre (választmányi tag: 2015–2018, elnökségi tag: 2018– )
Budai Margitosok Baráti Köre (elnökségi tag: 2018– )
Magyar Herold szerkesztőbizottsága (2013– )

 

Nyelvismeret

német (középfokú C típusú)
latin (középfokú C típusú)
angol, olasz (olvasás)

 

Publikációk

 

Önálló kötet

2014        Az első esztergomi főegyházmegyei sematizmus, 1647. Közreadja: Bojtos Anita. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2014. (Magyar Herold I. A katolikus megújulás forrásai 1.) 220 p.

Szerkesztett kötet

Századok. Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály emlékére. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Budapest, Eötvös Collegium Történész Műhely, 2010. (Acta Historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., Nr. 1.)

Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl. A 2012. november 9-én rendezett jubileumi konferencia tanulmányai. Szerk.: Bojtos Anita. Piliscsaba–Budapest, IKK–PPKE BTK, 2015. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 9.)

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én, Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Budapest-Piliscsaba, PPKE BTK, 2016. (Doktoriskolai Konferenciák 1.)

Studia varia. Tanulmánykötet. Szerk.: Balázs József – Bojtos Anita – Paár Tamás – Tompa Zsófia – Turi Gergő – Vadász Noémi. Budapest–Piliscsaba, PPKE BTK, 2016.

Balázs József – Szuromi Kristóf: Az európai iszlámkép Theodor Bibliander gyűjteményének tükrében. Szerk.: Bojtos Anita. Budapest–Piliscsaba, PPKE BTK, 2016.

Tanulmányok

Történetírói hivatás és életre szóló barátság egy politikai pálya árnyékában – Horváth Mihályra (1809–1878) emlékezünk. In: Századok. Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály emlékére. Szerk. Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Budapest, Eötvös Collegium Történész Műhely, 2010. (Acta Historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., Nr. 1.) 13–26.

Válogatás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának az Eötvös Collegiumra vonatkozó irataiból. In: Memoriae commendamus. Szerk.: Kapitány Adrienn – Locsmándi Dániel. Budapest, Eötvös Collegium Történész Műhely, 2011. (Acta Historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., Nr. 2.) 251–256.

A nádor katonai szerepének változása a XVII. században. Különös tekintettel Esterházy Pál nádorsága idejére 1681–1713. In: Helytállás. Szerk.: László Gábor – Toronyi Alexandra. Budapest, Eötvös Collegium, 2012. (Acta Historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series I., Nr. 3.) 249–273.

Történelemszemlélet, folklór és obszervancia. Szerémi György és a késő középkori magyar társadalmi tudat forrásairól. In: METEM Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 23. évf. (2012) 3–4. szám. 19–44.

Egy sikertelen hadi és egy sikeres gazdasági vállalkozás 1684-ből. In: Paletta. Szerk.: Fekete Bálint – Nyul Viktor. Budapest, ELTE BTK, 2013. 97–113.

Hivatástudat és a közösségért való áldozatvállalás eszméje Szerémi György Epistolájának első felében. In: 800 éves a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. II. Szerk. Medgyesy S. Norbert – Ötvös István – Őze Sándor. Piliscsaba, PPKE BTK – METEM – SSZHF, 2012 (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti Konferenciák.) 216–232.

Kloster an der Grenze. Angaben zum Neubau und zur Rolle des Paulinerklosters von Wondorf im 17. Jahrhundert. In: Wiener Archivforschungen. Hrsg. von Cziráki, Zsuzsanna – Fundárková, Anna – Manherz, Orsolya – Peres, Zsuzsanna – Vajnági, Márta. Wien, 2014. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien Bd. X.) 113–120.

370 éves a sopronbánfalvi pálos kolostor barokk formája. Adatok a rendház kora újkori történetéhez. In: Jubileumi tanulmányok. Szerk.: Bereczki Lajos – László Gábor. Budapest, Baptista Levéltár, 2016. (Emléklapok X.) 277–285.

Eszmény és hivatás: pálosok a katolikus megújulásban. In: Pálosaink és Pécs. Szerk.: Sarbak Gábor. Budapest, Szent István Társulat, 2016. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/4.) 55–79.

Pálos kolostorok a XVII. századi Magyar Királyságban: áttekintés a rend térbeli jelenlétéről. In: Társadalom térben és időben. Tanulmányok az új- és modernkori Magyarország eszme-, művelődés- és társadalomtörténetéről. Budapest, Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, 2015. (PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhely, Művelődéstörténeti Műhely, Doktoriskolai konferenciák 2.) 13–24.

Pálosok a XVII. században. A rend XVII. századi történetének kutatása és a rendi prozopográfia forrásai: a névkönyvek. In: Tempus Adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerk.: Kovács Dóra – Szabó Melinda. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae. Series I., Nr. 4.) 53–73.

Hitélet és lelkiség a sopronbánfalvi pálosok vonzásában. In: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) 445–473.

Epizód a magyar vonatkozású bécsi könyvkiadás XVII. századi történetéből: Gregorius Coelius Pannonius Énekek éneke-kommentárja, 1681. In: Habitus. Tanulmányok a Colloquium Officiale II. konferencia előadásaiból. Szerk.: Baráth Dóra – Kiss Alpár. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2016. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 6.) 111–142.

Dózsa halála. Szerémi György elbeszélése 1514-ről. In: Parasztsors – magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról.  Szerk.: ifj. Arató György. Budapest, Hitel Könyvműhely – Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2016. 46–65.

Műveltség és vallásosság az esztergomi főegyházmegyében a XVII. században. In: Eszmetörténeti tanulmányok. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Budapest–Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola. (Doktoriskolai Konferenciák 1.) 85–100.

Kisebb közlemények

Szimbólum a nemzeti hagyomány metszéspontjaiban: a Puszta. In: Hitel Irodalmi és társadalmi folyóirat 2018/10. 98–106. http://www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/11-bojtos_0.pdf

„Segédkönyvek a pincétől a könyvespolcig”. Beszámoló „A történeti segédkönyvek kiadásának ügye” címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésről (Nagy Jánossal). In: Kurrens Történelem II. évf. (2007)

„Bálványdöntögetés” és új kutatási irányok. Pálffy Géza nagydoktori disszertációjának műhelyvitája. In: Kurrens Történelem III. évf. (2008) 

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól. Első könyv (1517–1540). Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2007. 170 p. (Scriptores rerum Hungaricarum I.) Ism. Bojtos Anita. In: Századok CXLIII (2009) 4. sz. 997–999.

Időrendi áttekintés. Készítette: Bojtos Anita–Lakatos Bálint (895–1526; 1712–2007), Pálffy Géza (1526–1711). In: Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az Európai Közösség eszméjéhez. Szerk. Marosi Ernő, MTA Művészettörténeti Kutató Intézete – Balassi Kiadó, Budapest, 2009. 301–316.

Somogyi Ambrus. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon – középkor és kora újkor X. reneszánsz–Szeben nyomdászata. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 2010. 357–358.

 

Előadások

 

Horváth Mihály püspök és történetíró 1809–1878. (X. Eötvös Konferencia, 2009.)

Szerémi György és az Epistola de perditione regni Hungarorum (műhelyelőadás, Eötvös Collegium, Történész Műhely 2009.)

„… s én, György ezt a víziót láttam”. Apokaliptikus látomások egy XVI. századi Levélben (Ferences Rendtörténeti Konferencia, 2009. október 16.)

A MTA Kézirattárának az Eötvös Collegiumra vonatkozó iratai – forrásismertetés (XI. Eötvös Konferencia, 2010. május 8.)

Esterházy Pál levelezése feleségével (ELTE BTK Tudományos Diákköri konferencia, történelem – kora újkor, 2010. november; ill. OTDK 2011, Eger)

Család és birtok egy háromszéki katonanemes végrendeletében a XIX. század elején (ELTE BTK Tudományos Diákköri konferencia, néprajz, 2010. november; ill. OTDK 2011, Eger)

Vagyongyarapítás nádor módra: Esterházy Pál és az 1684-es budai ostrom. (Paletta – I. Koraújkor-történeti tudományos diákkonferencia, ELTE BTK 2011. november 23.)

Műveltség és vallásosság az esztergomi főegyházmegyében a XVII. században (Eszmetörténeti Konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2012. november 3.)

Pálosok a magyarországi katolikus megújulás szolgálatában. (Tér, identitás, felekezetek és művelődés Magyarországon és a Kárpát-medencében. PPKE BTK TDI Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba, 2013. november 28.)

Szerzetesi hivatástudat a XVII. századi pálos rendben. (Tempus adest. Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére. A Mika Sándor Egyesület bemutatkozó konferenciája. Budapest, BTA, 2014. március 21.)

Dózsa halála – Szerémi György elbeszélése 1514-ről. (Parasztsors – magyar sors. 2014. szeptember 19.)

Eszmény és hivatás: pálosok a katolikus megújulásban. (Pálosaink, a fehér barátok c. tudományos konferencia. Pécs, 2015. február 5.)

Hitélet és lelkiség a sopronbánfalvi pálosok vonzásában. (Bedy Vince Emlékkonferencia, Győr, 2016. március 31.)

Pálos novíciusok és nevelőjük a 17. század közepi Magyarországon. (Pázmány Doktori Konferencia, PPKE BTK, Budapest, 2016. február 5.)