Nagy János

Nagy János

utolsó frissítés: 2017

Tisztség: alapító tag

Szül. hely, idő: Budapest, 1987. szeptember 22.

Jelenlegi munkahely: Budapest Főváros Levéltára

Kutatási terület: 18. századi magyar országgyűlések politika- és társadalomtörténete, az országgyűlési pasquillus- irodalom, a Jászkunság, benne Kiskunlacháza helytörténete.

 

 

 

Tanulmányok:

 

2012-2015.     Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola, Történelem Segédtudományai Tanszék, történelem segédtudományai program, PhD-hallgató

Tervezett disszertáció munkacíme: Rendi ellenzék és kormánypárt a 18. századi országgyűléseken – politika- és társadalomtörténeti elemzés az 1751. évi országgyűlés példáján.

2010- 2012.    Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem mesterszak, közép- és kora újkor szakirány

2009- 2012.    Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Levéltár mesterszak, közép- és koraújkor szakirány

2006- 2013   Eötvös József Collegium, Történész Műhely tagja

2006- 2009.  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem alapszak, levéltár szakirány.

2000-2006    Ady Endre Gimnázium, Ráckeve

 

Publikációk:

Tanulmányok

Mezővárosi társadalom és reformáció- Adatok Ráckeve 16. századi reformációjának történetéhez. In. Századok. Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály emlékére. Szerk.: Bojtos Anita- Novotnik Ádám. Bp., Eötvös Collegium- Történész Műhely, 2010. 109- 118.

„Szegény Magyar Ország bánattyát újíttya” – Az 1728–29. évi országgyűlés pasquillusai. In: Memoriae commendamus. Tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia Történeti Üléséről. Szerk.: Kapitány Adrienn–Locsmándi Dániel. Budapest, 2011. (Acta Historica Collegii de Josepho Eötvös nominati. Series I. 2.) 103–125.

„Tanuld jövendőre, minket tipró mágnás!”- Fekete János egy országgyűlési pasquillusának politikatörténeti háttere. In: Mű & Szerző. Fiatal kutatók konferenciája. Tanulmánykötet. Szerk.: Bartók Zsófia Ágnes- Dobozy Nóra Emőke et alii. Bp., 2011. 65- 78.

Pest–Pilis–Solt vármegye országgyűlési követei az 1790–91. és 1792. évi országgyűléseken. In: Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon. Szerk.: Szijártó M. István- Szűcs Zoltán Gábor. Bp., Eötvös, 2012. 99- 119.

Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen (Egy nádorválasztás margójára). In: Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai. Szerk.: László Gábor- Toronyi Alexandra. Budapest, Eötvös Collegium, 2012. (Acta Historica Collegii de Josepho Eötvös Nominati series I., Nr. 3.) 323- 341.

Esterházy Imre alakja az 1728-29. évi országgyűlés pasquillusaiban. In: Fons XIX. (2012) 2. sz., 201- 221.

Rendi politikai kultúra a XVIII. századi országgyűlési pasquillusok tükrében. Az 1741. és az 1751. évi országgyűlés kollektív pasquillusai. In: Paletta I. Kora újkor- történeti diákkonferencia. Tanulmánykötet. Szerk.: Fekete Bálint- Nyúl Viktor. Bp., 2013. 63- 79.

Az 1751. évi országgyűlés kereskedelemügyi sérelmei. Fons 2014/1. sz.

Egy leporolt könyv a magyar felvilágosodás irodalmának társadalomképéről (Sándor István: Író és társadalom. Fejezetek a magyar felvilágosodás irodalomtörténetéből, I. Főúr és nemes. A szöveget gondozta: Szilágyi Márton-Schreibner Tamás-Vaderna Gábor. Bp., Ráció Kiadó, 2012.). Ateas 29. évf., 2014/ 2. sz. 197-202. (recenzió)

Lacháza társdalmának főbb jellemzői 1745-től 1848-ig. Mi újságunk. XXIII. évf. (2014).1. szám. 6-8.

A lacházi redemptusok névsora 1745-ből. Mi újságunk. XXIII. évf. (2014) 2. szám. 9.

„Ha nézem a Papokat, mind ellenünk vannak”. A káptalani követek ábrázolása a XVIII. századi országgyűlési pasquillusokban. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 3. Szerk.: Csörsz Rumen István. Bp., 2014. 237-248.

Kiss Anita–Nagy János–Kapitány Adrienn (összeáll.): Pest–Pilis–Solt vármegye 18. századi országgyűlési követutasításai. Szerk.: Kiss Anita. Bp., 2015.

A rendi ellenzék és a kormánypárt az alsótáblán az 1751. évi országgyűlésen. Vázlat a vármegyei követek csoportjának elemzéséhez. In: Tempus adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. szerk. Kovács Dóra és Szabó Melinda. Bp., Mika Sándor Egyesület, 2015. 75-102.

A vármegyei követküldési gyakorlat jellegzetességei az 1751. évi országgyűlés példáján. In: Századok 149. évf. (2015) 4. sz. 941-957.

Nagy János: Politikai viszonyok és országgyűlési követküldési gyakorlat Északkelet-Magyarországon a XVIII. század közepén (Adalékok az 1751. évi diéta vármegyei követeinek kapcsolatrendszeréhez). In: Habitus. Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerkesztették: Baráth Dóra és Kiss Alpár. Bp., Mika Sándor Egyesület, 2016. 143-184.

Buda város követei az 1708-1709. évi „labanc” országgyűlésen. In: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710. A regesztákat készítette, a jegyzeteket írta: Géra Eleonóra Erzsébet. Bp., 2016.

Baranya vármegye követei az 1751. évi országgyűlésen. In: “Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent”. Tudomány és kutatása a 240 éves Klimo Könyvtárban. A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Szerk.: Dezső Krisztina- Molnár Dávid- Schmelczer-Pohánka Éva. Pécs, 2016. 323–333.

A rendi nemzettudat képei a XVIII. századi országgyűlési pasquillusokban. In: Eszmetörténeti Tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én, Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerkesztette: Bojtos Anita- Novotnik Ádám. Budapest-Piliscsaba, 2016. 201-230.

Előadások

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység

 

Szakmai gyakorlat és munkatapasztalat

2012 – 2015  Történeti földrajz gyakorlatok tartása BA- szakos hallgatóknak a Történelem Segédtudományai Tanszék megbízásából

2007 – 2011   Az ELTE BTK-n működő Diaeta kutatócsoport tagja

Ösztöndíjak

2016             Új Nemzeti Kiválóság Program, ösztöndíjas

Versenyeredmények

2011            XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia humán tudományi szekciója koraújkori magyar történelem (II) tagozatában 2. helyezés (Eger)

 

Nyelvismeret:

 

Angol– államilag elismert, középfokú, C típusú nyelvvizsga                    2008

Német­- államilag elismert, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga                      2012

Latin- államilag elismert, középfokú, írásbeli nyelvvizsga                        2012